Ajutor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri 2013

HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

Hotararea Guvernului are ca obiect instituirea unei scheme de ajutor de stat în vederea acordării de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

Ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, sub forma de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăsoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute în regulamentul comunitar, respectiv: pescuit şi acvacultură; producţia primară, transformarea şi comercializarea de produse agricole; activităţi legate de export (legate direct de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export); folosirea mărfurilor autohtone în locul celor importate; activităţi în sectorul carbunelui; achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

– realizarea de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

– achiziţia de construcţii industriale, pentru învăţământ, ştiinţa, cultura şi arta, ocrotirea sănătaţii, asistenţa socială, cultura fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

– echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

– aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

– mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;

– echipamente I.T.

Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără T.V.A.

Acordarea ajutorului de minimis este condiţionată de crearea de noi locuri de muncă până la finalizarea investiţiei şi menţinerea acestora pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, astfel: 5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv; 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.

Ghidul solicitantului – Ghid_minimis_2013