Noi oportunitati de finantare pentru IMM-uri in 2017

Anul 2017 aduce noi oportunități pentru IMM-uri.

1. POR, Axa prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor


Între 200.000 – 1.000.000 Euro.


Societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, cu un istoric de funcționare de minim 1 an


Începând cu 23 februarie 2017, pe parcursul a 6 luni. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

– Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
– Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
– Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
– Activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale).
 

Sunt eligibile proiecte ce urmează a fi implementate în regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

 

2. Hotărârea nr. 937/2016  pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii


Minim 1.000.000 Euro


Întreprinderile mici și mijlocii organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.


Urmează lansarea apelului.


Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investițiilor inițiale costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării de active corporale și/sau necorporale, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale, în scopul realizării unor obiective de investiții.

 

3. Eco-Business – Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate


Max. 200.000 EUR sau 100.000 EUR (pentru întreprinderile ce își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost)


Persoană juridică română, care desfășoară activități economice pe teritoriul României; funcționează şi are activitate economică de cel puțin 1 an, la data depunerii dosarului de finanțare, şi are cel puțin un exercițiu financiar anual încheiat.


Urmează lansarea apelului.


Investiții în tehnologii de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate:

– realizarea construcțiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, cu dotările aferente.
– achiziția de utilaje, echipamente noi;
– montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice;
– instalare și punerea în funcțiune;
– pregătirea personalului de exploatare;
– probe tehnologice și teste;
– studii de fezabilitate, proiect tehnic.
 
4. PNDR 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale


70.000 pentru activități de producție, agroturism si servicii medicale si sanitar-veterinare și 50.000 pentru alte tipuri de servicii


– Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată.

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici, înființate în anul depunerii aplicației sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii.


Estimat mai – iunie 2017


Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile.


Rural. Sediul social şi punctul/punctele de lucru în care se va desfășura activitatea neagricolă pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural

 

5. PNDR 6.4 Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole


Max. 200.000 Euro


– Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate din spațiul rural;

– Fermieri sau membrii unor gospodării agricole  care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi și întreprinderi mici.


Estimat mai – iunie 2017


– construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

– achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și echipamente noi;

– investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Daca vrei toata informatia intr-un singur loc poti sa o descarci aici.